Podjetje

Družba Ljutomerčan d.o.o. je naslednica Vinogradniško Živinorejskega Kombinata Ljutomer. Ta se je po lastninskem preoblikovanju konsolidiral v Ljutomerčan d.d., katerega je v letu 2009 kupila družina Puklavec, ki je preko P&F HOLDING VINO 100% lastnik Ljutomerčana d.o.o. Pri reji plemenskih svinj, vzreji tekačev in pitanju prašičev ter pridelavi poljščin ima Družba Ljutomerčan d.o.o. petdeset letno tradicijo.

V POLJEDELSTVU družba obdeluje 500 ha njiv. Večino njivskih površin predstavljajo kompleksi v velikosti do 100 ha in so locirani ob porečju reke Mure. Na navedenih površinah pridelujemo pšenico, ječmen, oljno ogrščico in koruzo. Razen manjših količin koruze in krmnega žita vse pridelke prodajamo na trgu.

REJO PRAŠIČEV – izvajamo na lokaciji v Ljutomeru, Babinska cesta 4, Ljutomer, kjer imamo 750 stojišč za plemenske svinje. Letno vzredimo 15.000 sesnih pujskov. Pujske po odstavitvi do prodaje oskrbujemo v vzreji farmi na lokaciji Cven. Vzrejene tekače prodamo za nadaljnje pitanje kupcem v Sloveniji, Avstriji in Hrvaški. Za reprodukcijo uporabljamo visokokakovostne
linije mesnatih pasem plemenskih svinj, ki jih na farmi Ljutomer umetno osemenjujemo, pretežno s pasmo avstrijskega pietrena.
V letu 2014 smo se vključili v rejski program DOBROBIT ŽIVALI, katerega osnovni namen je izboljšanje počutja živali v celotnem rejskem procesu.

NAZIV DRUŽBE: Ljutomerčan, poljedelstvo in živinoreja, d.o.o.,
LOKACIJA: Babinska cesta 4 , Ljutomer.
Davčna št.: SI49967975, matična št.: 3815153
Zakoniti zastopnik: Karl Krašek