Dobrobit živali (UKREP 14)

Cilj: spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati:

Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Upravičenci:

Upravičenci do plačila iz ukrepa 14 (ukrep DŽ) so nosilce kmetijskih gospodarstev, ki se prostovoljno vključijo v ukrep DŽ in izpolnjujejo predpisane pogoje.

Povzetek:

Zdravje in dobrobit živali sta pomembna tudi z vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata na kakovost živil živalskega izvora. Etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter kakovost živil so pomembni cilji, ki jih skuša doseči večina razvitih držav. Zaradi zavedanja, ki ga priznava Lizbonska pogodba, da so živali čuteča bitja, ki čutijo ugodje in bolečino, je potrebno zagotoviti, da pogoji bivanja in postopki pri ravnanju z rejnimi živalmi ne vključujejo aktivnosti, ki negativno vplivajo na dobrobit živali.

Ukrep DŽ se izvaja v prašičereji od leta 2014 in se načrtuje tudi v bodoče. Trajanje obveznosti za ukrep DŽ je eno leto, nakar se vsakoletno dopolnjuje na podlagi morebitnih sprememb in dopolnitev PRP.

Na področju prašičereje mora nosilec kmetijskega gospodarstva za pridobitev plačil za ukrep DŽ izpolnjevati vsaj eno zahtevo iz nabora zahtev za plemenske svinje in mladice, tekače in pitance. Za upravičenost mora vlagatelj imeti izdelan oz. pripravljen program DŽ, ki zajema:

  • podatke o osnovi čredi
  • pregled tehnologije reje oz. način upravljanja s posameznimi kategorija prašičev
  • pregled zdravstvenega stanja in reprodukcijskih lastnosti črede
  • pregled gospodarstva in vpis v CRPŠ

Vsakoletno program DŽ posodabljamo.

Glavne aktivnosti:

Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

Podpora:

Podpora se izplačuje v obliki nepovratne finančne pomoči in sicer, kot plačilo na GVŽ (glava velike živine).

Plačila krijejo dodatne stroške in izgubljeni dohodek zaradi prevzetih obveznosti iz ukrepa DŽ.