Novogradnja hleva za plemenske svinje

POVZETEK

Družba Ljutomerčan d.o.o. je naslednica Vinogradniško Živinorejskega Kombinata Ljutomer. Pri reji plemenskih svinj, vzreji tekačev in pitanju prašičev ter pridelavi poljščin ima Družba Ljutomerčan d.o.o. več kot petdeset letno tradicijo. Družba ima dve osnovni dejavnosti; POLJEDELSTVO in REJA PRAŠIČEV.
V dejavnosti POLJEDELSTVO družba obdeluje nekaj manj kot 500 ha njiv. Večino njivskih površin predstavljajo združene površine v velikosti do 100 ha in so locirani ob porečju reke Mure. Na navedenih površinah pridelujejo pšenico, ječmen, oljno ogrščico in koruzo.
Razvojna vizija družbe je in bo tudi v prihodnje povezana s kmetijstvom. Ključno za ohranjanje ohraniti pomembne položaje na področju primarne kmetijske proizvodnje v Republiki Sloveniji. V razvojni viziji ima pomembno mesto povečanje tržnega deleža na področju prašičereje, saj želi podjetje s posodobitvijo hleva za rejo plemenskih svinj povečati kapacitete in zagotoviti stalnost in pravočasnost oskrbe rejcev s tekači. Analiza je pokazala, da je razvoja vizija uresničljiva z zaokrožitvijo zaključenega proizvodnega ciklusa na eni lokaciji. Podjetje je v preteklosti že rekonstruiralo objekte za vzrejo pujskov in pitanje prašičev na lokaciji Cven, ki je izven urbanega naselja, zato je bila smiselna zaokrožitev proizvodnega ciklusa na tej lokaciji.
GLAVNE DEJAVNOSTI

Naložba je obsega izgradnjo nove farme za rejo plemenskih svinj na lokaciji Cven. Do te novogradnje je reja plemenskih svinj poteka na lokaciji farm Ljutomer (Babinska cesta 4, Ljutomer), ki je s širitvijo obrtne, industrijske in stanovanjske cone mesta Ljutomer postala del urbanega mestnega okolja.
Novogradnja hleva je obsegala potrebna rušilna dela na lokaciji Cven (stara pitališča) in novogradnjo hleva za rejo 848 plemenskih svinj ter vgradnjo najsodobnejše tehnologije, ki bo zagotavljala ugodne ter živalim prijazne bivalne pogoje. Del naložbe je predstavljal tudi nakup kmetijske mehanizacije.

CILJI
S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:
– nov sodoben hlev za rejo plemenskih svinj, ki ustreza vsem najzahtevnejšim standardom na tem področju
– posodobitev in povečanje obsega kmetijske proizvodnje;
– ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela ter negativnih vplivov delovnega okolja
– skrb za dobrobit živalim
– prilagajanje podnebnim spremembam
– zmanjševanja toplogrednih vplivov
– izboljšanje kakovosti vzrejenih tekačev za nadaljnjo rejo

PRIČAKOVANI REZULTATI
– povečan tržni delež pri prodaji tekačev za nadaljnje pitanje
– znižani stroški pridelave
– ohranitev delovnih mest
– ugodnejši pogoji za rejne živ ali in delovni pogoji za zaposlene
– zmanjševanje negativnih vplivov na okolje
– boljša kvaliteta surovine v sistemu ekološke proizvodnje